Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu „Osiedle Jabłoniowa Aleja“

1.
Definicje

Sformułowania użyte w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna” (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

PDD – spółka pod firmą Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801568, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 000,00 zł opłaconym w całości, posiadająca NIP 7010913177 oraz REGON 382778918.

Serwis – Serwis internetowy PDD, stanowiący informatyczno-informacyjną platformę, dostępny pod adresem www.pOsiedleJabloniowaAleja.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści zamieszczanych w Serwisu.

Zasoby Serwisu – udostępnione w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie, materiały, w szczególności informacje handlowe dotyczące działalności prowadzonej przez PDD.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez PDD w postaci: usługi informacyjnej, usługi komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy, usługi Newsletter, usługi linków social media.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy PDD a Użytkownikiem dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

2.
Informacje ogólne.

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady świadczenia przez PDD usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.2 Właścicielem strony internetowej w domenie OsiedleJabloniowaAleja.pl jest PDD.

2.3 PDD podaje następujące dane kontaktowe PPD: Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa; numer telefonu: +48 887 459 910; adres e-mail: biuro@pddsa.com.pl

2.4 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień oraz zgodą na zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

3.
Usługi świadczone drogą elektroniczną.

3.1. PDD świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
[Usługa informacyjna] – udostępnianie treści na indywidulane żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL w ramach Serwisu;
[Usługa komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy] – umożliwienie wysyłania przez Użytkownika w ramach udostępnionego przez PDD mechanizmu informatycznego, tj. formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, wiadomości do PDD (usługa na indywidulane żądanie Użytkownika),
[Usługa Newsletter] – umożliwienie Użytkownikowi, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, tj. formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, zamawiania i otrzymywania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, treści dotyczących produktów lub usług PDD w postaci Newslettera (usługa na indywidualne żądanie Użytkownika).
[Usługa Linków do Social Media] – udostępnienie na stronie internetowej Serwisu odnośników do social media PDD, umożliwiających – po kliknięciu na odpowiedni odnośnik – przeniesienie Użytkownika bezpośrednio na fanpage, kanał, profil PDD prowadzony na określonym Serwisu społecznościowym.

3.2. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy udostępniony w Serwisu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji marketingowych w formie Newslettera. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi Newsletter. Usługa Newsletter może być świadczona wyłącznie na adres e-mail Użytkownika. Podając adres e-mail dedykowany dla Usługi Newsletter, Użytkownik tym samym potwierdza, że jest dysponentem tego adresu e-mail.

3.3. Do skorzystania z Usługi komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail, na który otrzyma odpowiedź na zadane pytanie lub zgłoszoną sprawę. W celu skorzystania z Usługi komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy należy:
– wypełnić pole odnoszące się do tytułu oraz treści wiadomości skierowanej do PDD,
– wypełnić pole odnoszące się do adresu e-mail, podając adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź przez PDD,
– zaakceptować Regulamin.

3.4. Aby skorzystać z Usługi Linków do Social Media należy aktywować odpowiedni link zamieszczony w Serwisu klikając na ikonę danego Serwisu społecznościowego. Po aktywacji Użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio na fanpage, kanał, profil PDD prowadzony na określonym Serwisu społecznościowym. Widoczność poszczególnych zawartości oraz możliwość skorzystania z poszczególnych funkcjonalności na danym social media jest uzależniona od zakresu usług świadczonych przez dany Serwis społecznościowy oraz może być uwarunkowane tym, czy Użytkownik posiada na danym Serwisu społecznościowym aktywne konto lub czy dokonał zalogowania.

3.5. Usługi świadczone są nieodpłatnie, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.6. Korzystanie z Usług może wiązać się z ponoszeniem przez Użytkownika kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co PDD nie odpowiada.

3.7. W ramach korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.
Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo odstąpienia od umowy.

4.1. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

4.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana odpowiednio w momencie:
– w przypadku Usługi informacyjnej – z momentem wejścia na stronę Serwisu lub otwarcia którejkolwiek z podstron Serwisu,
– w przypadku Usługi komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy – z momentem wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego (będącego wyrażeniem przez Użytkownika woli na świadczenie na jego rzecz Usługi),
– w przypadku Usługi Newslettera – z momentem wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego z jednoczesnym zaznaczeniem przez Użytkownika zgody na przesłanie mu informacji marketingowych, w tym Newslettera, a następnie aktywacji linku przesłanego przez PDD na adres e-mailowy podany przez Użytkownika (będącego wyrażeniem przez Użytkownika woli na świadczenie na jego rzecz Usługi),
– w przypadku Usługi Linków do Social Media – w momencie kliknięcia (aktywacji) linków do social media PDD.

4.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas wykonywania danych Usług, tj. odpowiednio:
– w przypadku Usługi informacyjnej – do momentu zamknięcia strony internetowej (Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Serwisu),
– w przypadku Usługi komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy – do momentu wysyłki wiadomości lub opuszczenia formularza kontaktowego (Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wysyłki wiadomości lub opuszczenia formularza kontaktowego),
– w przypadku Usługi Newslettera – do momentu rezygnacji z subskrypcji Newslettera (Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą skutecznego złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera); Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Newslettera cofając udzieloną wcześniej zgodę na subskrypcję Newslettera:
– za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter, lub
– informując o tym PDD za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail na adres: biuro@OsiedleJabloniowaAleja.pl lub pisemnie na adres PDD wskazany w niniejszym Regulaminie.
– w przypadku Usługi Linków do Social Media – do momentu przeniesienia do strony internetowej aktywowanej po kliknięciu linków odnoszących się do danych social media PDD (Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przeniesienia na daną stronę internetową).

4.4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Usługi informacyjnej poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.

4.5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletter (z otrzymywania Newslettera) informując o tym PDD w następującej formie: za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@OsiedleJabloniowaAleja.pl lub pisemnie na adres PDD.

4.6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Usługi komunikacji internetowej poprzez formularz kontaktowy poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do PDD przez formularz kontaktowy.

4.7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z Usługi Linków do Social Media poprzez zaprzestanie aktywowania linków dedykowanych do danych social media.

4.8. Niezależnie od przypadków rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w pkt 3 powyżej, umowa ulega również rozwiązaniu również w przypadku oraz z chwilą:
– usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych, niezbędnych do świadczenia Usług w ramach Serwisu,
– odmowy Użytkownika podania PDD danych niezbędnych do świadczenia Usługi,
– wystąpienia problemów technicznych niemożliwych do usunięcia, uniemożliwiających świadczenie dla Użytkownika Usługi przez PDD.

4.9. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, prawo do rozwiązania Umowy.

4.10. PDD przysługuje w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, prawo do rozwiązania Umowy, w tym w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

4.11. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na piśmie, na adres PDD wskazany w pkt II Regulaminu.

4.12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w przypadku, gdy za jego zgodą PDD rozpoczęła świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.

5.1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające skorzystanie z pełniej funkcjonalności Serwisu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, to:
– posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet; łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1MB/s, oraz
– posiadanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 70 lub FireFox 60 lub Opera 55 lub Microsoft Edge 44 lub ich nowszych wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki „Cookies” oraz,
– posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 360×640.

5.2. PDD informuje, że stosuje mechanizm plików „cookies” (tzw. „ciasteczek), które podczas korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej Serwisu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystanie z witryny internetowej Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika oznacza, że pliki cookies będą się zapisywały na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Więcej informacji na temat tego jak wykorzystywane są pliki cookies oraz na temat możliwości zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika, znajduje się w Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisu.

5.3. PDD informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Z tego względu Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.
Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. W szczególności zobowiązany jest:
– nie wykorzystywania Serwisu, w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,
– nie podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,
– nie przekazywania nieprawdziwych danych osobowych (w tym fikcyjnych danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, jako własnych danych osobowych),

6.2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6.3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

7.
Odpowiedzialność PDD

7.1. PDD dokłada staranności, by prezentowane w Serwisu dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, niemniej PDD nie może tego w pełni zagwarantować. Wobec powyższego PDD nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przedstawionych danych, w tym za szkody powstałe na skutek korzystania z tych danych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

7.2. PDD nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych Serwisach internetowych, których adres URL zostały zamieszczone w Serwisu oraz za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o zamieszczone na nich informacje, w tym skutki takich decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji. PDD nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisu artykułach pochodzących od innych niż PDD podmiotów.

7.3. PDD oświadcza, że treści opublikowane w Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny. W szczególności prezentowane na Serwisu wizualizacje i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty usług świadczonych przez PDD należy skontaktować z PDD.

7.4. PDD nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

7.5. PDD nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, jak i co do dokładności czy przydatności uzyskanych z Serwisu informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez PDD.

7.6. PDD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

7.7. PDD zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

8.
Prawa własności intelektualnej.

8.1. Wszelkie udostępnione w Serwisu materiały (np. teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i wideo, znaki towarowe, przyjęty w Serwisu wybór i rozkład prezentowanych w nim treści, etc.) są objęte ochroną prawną, w szczególności ochroną na gruncie prawa autorskiego.

8.2. Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim materiałów zamieszczonych w Serwisu w celach komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody PDD lub innych podmiotów uprawnionych (o ile prawa do tych materiałów nie będą należały do PDD). Informacje udostępnione w Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.
Ochrona prywatności.

9.1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa www.OsiedleJabloniowaAleja.pl. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

9.2. PDD gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe (tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu oraz ruch do i z witryny).

9.3. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez PDD w celu identyfikacji Użytkownika.

9.4. PDD pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez zbieranie danych osobowych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników, np. w udostępnianych formularzach kontaktowych,
– poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z Polityką Cookies zamieszczoną w Serwisu.

9.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest spółka pod firmą Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801568, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 000,00 zł opłaconym w całości, posiadająca NIP 7010913177 oraz REGON 382778918.

9.6. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, PDD przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w niniejszym Regulaminie.

9.7. PDD przetwarza dane Użytkowników Serwisu w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 9.1 9.1 Podane w formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane w zgodzie z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej przy formularzu.

9.8. PDD przechowuje dane osobowe przez czas trwania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu lub po jej zakończeniu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

9.9. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu.

9.11. Zgoda wyrażona przez Użytkownika, a dotycząca przetwarzania jego danych osobowych, może być w każdej chwili cofnięta.

9.12. W przypadku uzyskania przez PDD informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, PDD może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9.13. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom PDD, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świadczącym na rzecz PDD usługi niezbędne do realizacji Usług.

10.
Postępowanie reklamacyjne

10.1. Użytkownik może zgłosić PDD reklamację w związku ze świadczeniem przez PDD Usług drogą elektroniczną.

10.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w pkt II Regulaminu adresy kontaktowe PDD.

10.3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis nieprawidłowości, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację, oraz żądanie Użytkownika w związku z występującą nieprawidłowością. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Niezbędne jest jednak podanie adresu kontaktowego (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej), na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

10.5. PDD ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

11.
Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

11.2. PDD ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

11.3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

11.4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu, w tym w związku ze świadczeniem Usług, rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny według obowiązujących przepisów.