Klauzula informacyjna

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

[Administrator]
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801568, posiadająca NIP 7010913177 oraz REGON 382778918 (dalej „Spółka” lub „Administrator”).

[Dane kontaktowe Administratora]
Z Administratorem można skontaktować się:
– telefonicznie pod numerem: +48 887 459 910;
– mailowo na adres: biuro@pddsa.com.pl ;
– korespondencyjnie na adres: Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa.

[Cel przetwarzania danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
– w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Panią/Pana pytania, w tym w sprawach związanych z produktami lub usługami Administratora, także w celu udzielenia informacji handlowej; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO);
– w celu wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do własnych produktów i usług Administratora, w tym w celu wysyłki Newslettera; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
– w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO), marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit Rozporządzenia RODO).

[Odbiorcy danych]
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi formularza kontaktowego.
– podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

[Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG)]
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

[Okres przechowywania danych]
Okres przetwarzania danych zależy od podstawy i celu przetwarzania, tj.:
– w przypadku przetwarzania danych w celach kontaktowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody;
– w przypadku przetwarzana danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od Administratora treści marketingowych, w tym Newslettera, bądź do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
– w przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
– w przypadku przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.

[Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora].
W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści danych osobowych poprzez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
– do sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, uzupełnienia jeżeli są niekompletne bądź prawo do aktualizacji danych;
– do przenoszenia danych osobowych przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tzw. prawo do przenoszenia danych); przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody;
– żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;
– żądania usunięcia danych osobowych, przy czym Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;
– w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionych interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana trudną sytuacją. W przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem (patrz: Dane kontaktowe Administratora).

[Prawo do wniesienia sprzeciwu].
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane przetwarzanie danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ Spółka w pewnym stopniu będzie je przetwarzać na zasobach komputerowych. Niemniej, Spółka nie będzie podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane, decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie dokonywała profilowania.

[Dobrowolność podania danych]
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach kontaktowych, w celu wysyłania informacji marketingowych, w celu realizacji umowy.